کارخانه فلوتاسیون 100 تنی(سرب و روی ومس) گروه زرمش

کارخانه فلوتاسیون 100 تنی(سرب و روی ومس) گروه زرمش