نمونه گیر صفحه ای‌دوار

نمونه گیر صفحه ای‌دوار

جدول ویژگی‌ها

توضیحات

AllEscort