سرند غلطکی دو طبقه خط گندله سازی

سرند غلطکی دو طبقه خط گندله سازی

توضیحات تکمیلی

توضیحات