بمنکر با هاپر ذخیره کننده سنگ آهن

بمنکر با هاپر ذخیره کننده سنگ آهن

توضیحات