آسیای گلوله ای 900*700 با تخلیه از بدنه

AllEscort