پروژه ها

پروژه ها

– طراحی و مهندسی و اجرای پروژه های فراوری مواد معدنی
– مطالعات ازمايشگاهی و پايلوت، طراحی فلوشیت و تحقیق و پژوهش
– ساخت و طراحی تجهیزات فرآوري مواد معدنی در مقیاس صنعتی، نیمه صنعتی و آزمايشگاهی و تجهیزات مكانیك سنگ