شرکت دانش فراوران پژوه آراگستر

شرکت دانش فراوران پژوه آراگستر

طراحی اجرا کوچک مقیاس

مطالعات شناسایی نمونه شامل: آنالیز سرندی-مینرالوژی- توزیع ابعادی-درجه آزادی- اندیس باند بررسی قابلیت فراوری ثقلی: آزمایشات نایع سنگین انجام آزمایشات جدایش مغناطیسی(مغناطیسی خشک و تر)

ادامه مطلب »