طراحی اجرا کوچک مقیاس

طراحی اجرا کوچک مقیاس

مطالعات شناسایی نمونه شامل: آنالیز سرندی-مینرالوژی-
توزیع ابعادی-درجه آزادی- اندیس باند

بررسی قابلیت فراوری ثقلی: آزمایشات نایع سنگین

انجام آزمایشات جدایش مغناطیسی(مغناطیسی خشک و تر)

انجام آزمایشات فراوری ثقلی: اسپیرال-میز

انجام آزمایشات فلوتاسیون

انجام آزمایشات فلوتاسیون و آبگیری

انجام آزمایشات غرق و شناورسازی زغال سنگ

انجام محاسبات موازنه جرم و آب

طراحی فلوشیت

مطالعات بازاریابی

تهیه جداول قابلیت شستشوپذیری زغالسنگ

تهیه PFD

براورد فنی و اقتصادی FS-PFS

ارائه لیست تجهیزات اصلی پروژه