بازدید دکتر احمد زاده ریاست وقت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی

بازدید دکتر احمد زاده ریاست وقت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی