احداث پایلوت نانورس -دانشگاه علوم و تحقیقات

احداث پایلوت نانورس -دانشگاه علوم و تحقیقات